کارت به کارت

Home » کارت به کارت

در این روش متداول که بسیار مورد استفاده ایرانیان قرار می گیرد، کاربر با قرار دادن شماره کارت خود در فرم مربوط منتظر دریافت وجه از طریق کارت به کارت می ماند.