کارت به کارت

Home » کارت به کارت

در این روش متداول که بسیار مورد استفاده ایرانیان قرار می گیرد، کاربر با دریافت شماره کارت مقصد از طریق همراه بانک یا دستگاه های ATM اقدام به واریز و ارسال فیش و کد پیگیری دریافتی می نماید